Līgums par līķu transportēšanu

Ikviens līķis tiek transportēts kopā ar speciālu dokumentu (līķa transportēšanas atļauju), kuru izsniedz nosūtītājas valsts attiecīgā valsts iestāde.

Transportēšanas atļauju izsniedz attiecīgā valsts iestāde atbilstoši šā Līgumam pēc tam, kad tā ir konstatējusi, ka:

a) visas medicīniskās, veselības, administratīvās un tiesiskās prasības, kuras ir spēkā nosūtītājas valsts likumos attiecībā uz līķu transportēšanu un, kur tas nepieciešams, uz apbedīšanu un ekshumāciju, ir izpildītas;

b) mirstīgās atliekas ir ievietotas zārkā, kas atbilst šā Līguma 6. un 7.panta prasībām;

c) zārkā atrodas tikai tās personas mirstīgās atliekas, kas minēta transportēšanas atļaujā, un tādas personīgās mantas, kas tiks apglabātas vai kremētas kopā ar līķi.

Ja transportēšana skar trešo valsti, kura ir 1937.gada 10.februāra Berlīnes nolīguma par līķu pārvadāšanu dalībvalsts, jebkura šī Līguma dalībvalsts var pieprasīt citai dalībvalstij veikt tādus pasākumus, kādi ir nepieciešami, lai kādreizējā dalībvalsts pildītu tās saistības, ko paredz Berlīnes nolīgums.

Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Nacionālais Apbedīšanas Dienests
National Funeral Service
Национальная Похоронная Служба

www.nad.lv || 
www.repatriacija.lv ||
www.repatriation.lv||
www.humanrepatriation.eu || 
www.humanrepatriation.com